CSR hos Axcel

Bæredygtighed indgår i Axcels overvejelser ved alle investeringer. Det er i dag en forudsætning for succesrige investeringer, at man som ejer er bevidst om CSR-spørgsmål og aktivt arbejder med disse.

Axcel tilsluttede sig i 2010 UN Global Compact og har siden arbejdet strategisk med CSR. I 2016 indsendte Axcel sin første afrapportering til UN PRI (Principle of Responsible Investment).

Alle Axcels virksomheder skal tilslutte sig Global Compact inden for ét år samt løbende arbejde på at udvikle sig positivt inden for Global Compacts 10 principper. Dette arbejde indgår som en integreret del af det aktive ejerskab, hvor virksomhederne hvert år skal udarbejde en ”Communication on Progress” (COP) rapport, som offentliggøres på UN Global Compacts hjemmeside.

Axcel opfatter CSR som en integreret del af arbejdet med risiko i virksomheder. Det er derfor naturligt for Axcel at have CSR fuldt integreret i investeringsprocesserne og i udøvelsen af vores ejerskab i investeringsperioden.

Axcel investerer kun i virksomheder, som opfylder, eller er klar til at opfylde, Global Compacts principper. Virksomhedernes evne og villighed til at arbejde efter principperne er derfor også en del af Axcels forberedelsesproces (due diligence), når der skal opkøbes nye virksomheder.

Hvor Global Compact navnlig har fokus på CSR på virksomhedsniveau, forholder UN PRI sig til miljømæssige, sociale og selskabsmæssige forhold på fondsniveau under betegnelsen ESG (Environment, Social, Governance). Ved at være tilsluttet begge ordninger har Axcel de bedst mulige forudsætninger for at opbygge rammerne for en CSR-rapportering, som er kendt af både virksomheder og investorer.

Det er Axcels mål, at der løbende sker en udvikling af selskabernes CSR-arbejde. Det er en krævende proces, som indebærer, at virksomhederne afsætter både tid og ressourcer til at udvikle sig på området. Det er baggrunden for, at Axcel er i løbende dialog med virksomhederne om udviklingen af CSR-arbejdet. Det sker ved jævnlige møder med en kreds af CSR-ansvarlige og ved direkte dialog med virksomhederne.

Axcels CSR-politik kan downloades her. 

Axcel arbejder på, at virksomhederne:

  • Er compliant – dvs. lever op til relevante love, regler og internationalt accepterede principper.
  • Overvejer risici i relation til CSR-problemstillinger og forholder sig proaktivt til disse.
  • Er i stand til at møde kunders og forretningspartneres krav og forventninger hvad angår supply chain management og code of conduct.
  • Overvejer fremtidige forretningsmuligheder og positionering i relation til CSR.
  • Følger DVCA’s retningslinjer hvad angår åbenhed og transparens.

Stort set alle Axcels virksomheder har udgivet en COP, og resten er på vej. Axcel giver løbende virksomhederne forslag til forbedringer, men det er afgørende, at disse selv har det grundlæggende ansvar for CSR-arbejdet.

  

Aktivt ejerskab handler også om, at vores selskaber drives i overensstemmelse med omverdenens krav og forventninger og om, at vi agerer som 'good corporate citizens'. Derfor har vi i Axcel tiltrådt FN's Global Compact og forventer, at vores selskaber gør det samme.

Axcels CSR-tilgang

Axcel er både tilsluttet UNPRI og Global Compact på fondsniveau. På virksomhedsniveau er alle vores virksomheder tilsluttet Global Compact, hvorved vi sikrer, at der sker en reel udvikling hvad angår ESG-faktorer og risikoafdækning.

Whistleblower system

Axcel har etableret et whistleblower system for de ansatte i management selskabet, som skal styrke den gode virksomhedsledelse. De ansatte har derfor en mulighed for anonymt at rapportere om uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, hvis disse måtte opstå.

Axcel støtter